Projektid

01.02.2017-31.01.2019
“Tööturul osalemist toetavate tugiisiku ja isikliku abistaja teenuste arendamine ja osutamine Kuusalu, Kose ja Jõelähtme vallas ” 
Projekti eesmärgiks oli tööealise erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks läbi tugiisiku ja isikliku abistaja teenuse pakkumise Jõelähtme, Kose ja Kuusalu vallas. Projekti raames osutati kahe aasta vältel tugiisiku ja/või isikliku abistaja teenust piirkonnas kuuekümnele tööealisele abivajajale.  
Lähemalt saad projektist lugeda siit: https://www.kuusalu.ee/documents/7610268/13560838/Meede_221.pdf

2018-2021 
Pikaajaline kaitstud töö teenus
Teenuse eesmärgiks on pakkuda vähenenud töövõimega inimestele jõukohast töö tegemise võimalust kaitstud ja kohandatud keskkonnas, samuti vajadusel tuge suundumisel tööturuteenustele või tööle avatud tööturul.Kaitstud tingimustes töötamisel võimaldatakse inimesel teha võimetekohaseid tööülesandeid talle sobivas töökeskkonnas ja jõukohases töötempos. Sealjuures on talle tagatud vajalikus ulatuses juhendamine ja abi.

Pikaajalist kaitstud töötamise teenust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist: TAT „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“, alategevusena  „Kaitstud töötamise teenuse väljaarendamine ja osutamine“.

KÜSK vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava 2019. aasta taotlusvoor
MTÜ Kuusalu Hoolela sotsiaalse ettevõtluse käivitamine.
Projekti eesmärgiks on MTÜ Kuusalu Hoolelale äriplaani ja finantsprognooside koostamine, mille tulemusel luuakse töö- ja praktikakohad tööealistele psüühilise erivajadusega inimestele ja pikaajalistele töötutele, kes vajavad töötamiseks toetavat ja tema eripäraga arvestavat töökeskkonda

Projekti rahastab Kodanikuühenduse Sihtkapital (https://www.kysk.ee/) ja Siseministeerium (https://www.siseministeerium.ee/).

MTÜ Kuusalu Hoolela sotsiaalse ettevõtluse käivitamine.
MTÜ Kuusalu Hoolela sai rahastuse KÜSK’i vabaühenduste 2019. aasta arenguhüppe taotlusvoorust.
Sotsiaalne ettevõtlus on otseselt seotud ühingu eesmärkidega pakkuda võimalikult laiapõhjalisi sotsiaal-ja tööturuteenuseid. Sihtrühmale (tööealistele psüühiliste erivajadustega inimestele ja pikaajalistele töötutele) luuakse kodulähedased ja nende võimetele vastavad aastaringsed sotsiaalsed töökohad, mis aitavad neil iseseisvalt toime tulla ja olla integreeritud kogukonda. Projekti tulemusena on Kuusalu valda loodud uus pesumaja, kus sihtrühm saab töötada või osaleda tööharjutusel, ühingul on tekkinud läbi sotsiaalse ettevõtluse omatulu teenimise võimekus ning kogukonnale pakutakse olulist teenust.

Projektis taotletud summa on 24 999 eurot.

Projekti rahastab Kodanikuühenduse Sihtkapital (https://www.kysk.ee/) ja Siseministeerium (https://www.siseministeerium.ee/).