Projektid

Leader projektitoetus meetmest 1.3 “COVID 19 – st tingitud majandusraskuste leevendamine”

“MTÜ Kuusalu Hoolela pesumaja teenuste mitmekesistamine ja töökeskkonna parendamine”

Projekti tulemusel on Hoolela pesumajal suurem ja mugavam laud pesude eeltöötlemiseks ja kubu laua kohal, mis vähendab kemikaalide mõju töötajate tervisele. Olemas on täiendavad stanged ja niiskuseimur suuremate tekstiilide kiiremaks kuivatamiseks, mis omakorda võimaldab rohkem tekstiile pesta. Trepp-pink hõlbustab tekstiilide kuivama riputamist. Soetatakse ka õmblusmasinad ja peegel. Töö mugavamaks organiseerimiseks paigaldatakse täiendavaid riiuleid, samuti soetatakse riiulid professionaalsete pesuhooldusvahendite müügiks. Tegevuste tulemusena suureneb pesumaja klientide hulk, müügikäive ning paraneb töötajate töökeskkond.

 

 

 

KÜSK’i vabaühenduste 2023. aasta arenguhüppe taotlusvoor.

„MTÜ Kuusalu Hoolela arenguhüppe ettevalmistus 2023“

Projekti väljundiks on tegevuskava, millega viiakse läbi arenguhüpe MTÜ Kuusalu Hoolelas. Tegevuskava koostamise käigus analüüsitakse ühingu sihtrühmi ja nende vajadusi, määratletakse ühingu arengusuunad, et pakkuda sihtrühmade vajadustele sobivamaid teenuseid ning tagada ka töötajate rahulolu. Projekti on kaasatud arenguekspert Katrin Suursoo, kelle juhendamisel viiakse läbi koosolekud ja seminarid nii projekti juhtgrupi kui ka sihtrühmade esindajatega. Koostatakse tegevuskava ning see avalikustatakse.

Toetuse summa 4000 eurot

Projekti rahastab Kodanikuühenduse Sihtkapital (www.kysk.ee)

Valminud tegevuskava “MTÜ Kuusalu Hoolela arenguvajadused ja tegevuskava 2023-2027

kysk logo ee.png (2915×400)

 

 

 

KÜSK’i vabaühenduste 2019. aasta arenguhüppe taotlusvoor.

“MTÜ Kuusalu Hoolela sotsiaalse ettevõtluse käivitamine”

Sotsiaalne ettevõtlus on otseselt seotud ühingu eesmärkidega pakkuda võimalikult laiapõhjalisi sotsiaal-ja tööturuteenuseid. Sihtrühmale (tööealistele psüühiliste erivajadustega inimestele ja pikaajalistele töötutele) luuakse kodulähedased ja nende võimetele vastavad aastaringsed sotsiaalsed töökohad, mis aitavad neil iseseisvalt toime tulla ja olla integreeritud kogukonda. Projekti tulemusena on Kuusalu valda loodud uus pesumaja, kus sihtrühm saab töötada või osaleda tööharjutusel, ühingul on tekkinud läbi sotsiaalse ettevõtluse omatulu teenimise võimekus ning kogukonnale pakutakse olulist teenust.

Toetuse summa 24 999 eurot

Projekti rahastab Kodanikuühenduse Sihtkapital (https://www.kysk.ee/) ja Siseministeerium (https://www.siseministeerium.ee/).

       

 

 

 

KÜSK vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistav 2019. aasta taotlusvoor
“MTÜ Kuusalu Hoolela sotsiaalse ettevõtluse käivitamine”
Projekti eesmärgiks on MTÜ Kuusalu Hoolelale äriplaani ja finantsprognooside koostamine, mille tulemusel luuakse töö- ja praktikakohad tööealistele psüühilise erivajadusega inimestele ja pikaajalistele töötutele, kes vajavad töötamiseks toetavat ja tema eripäraga arvestavat töökeskkonda

Projekti rahastab Kodanikuühenduse Sihtkapital (https://www.kysk.ee/) ja Siseministeerium (https://www.siseministeerium.ee/).

 

 

2018-2023 
Pikaajaline kaitstud töö teenus
Teenuse eesmärgiks on pakkuda vähenenud töövõimega inimestele jõukohast töö tegemise võimalust kaitstud ja kohandatud keskkonnas, samuti vajadusel tuge suundumisel tööturuteenustele või tööle avatud tööturul. Kaitstud tingimustes töötamisel võimaldatakse inimesel teha võimetekohaseid tööülesandeid talle sobivas töökeskkonnas ja jõukohases töötempos. Sealjuures on talle tagatud vajalikus ulatuses juhendamine ja abi.

Pikaajalist kaitstud töötamise teenust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist: TAT „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“, alategevusena  „Kaitstud töötamise teenuse väljaarendamine ja osutamine“.

 

01.02.2017-31.01.2019
“Tööturul osalemist toetavate tugiisiku ja isikliku abistaja teenuste arendamine ja osutamine Kuusalu, Kose ja Jõelähtme vallas ” 
Projekti eesmärgiks oli tööealise erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks läbi tugiisiku ja isikliku abistaja teenuse pakkumise Jõelähtme, Kose ja Kuusalu vallas. Projekti raames osutati kahe aasta vältel tugiisiku ja/või isikliku abistaja teenust piirkonnas kuuekümnele tööealisele abivajajale.  
Lähemalt saad projektist lugeda siit: https://www.kuusalu.ee/documents/7610268/13560838/Meede_221.pdf